Participeren

Participatie-overeenkomst

 

RVG Woningen participeert in verkoopprocessen van woningcorporaties. Niet door de woningen over te nemen van de woningcorporatie maar door de totale verantwoordelijkheid voor het verkoopproces op zich te nemen én bepaalde verkoopopbrengsten te garanderen. Uiteraard wordt alles vastgelegd in een participatie-overeenkomst die notarieel wordt verleden. De woningcorporatie blijft dus de juridisch eigenaar van de woningen. Een participatie-overeenkomst is immers geen koopovereenkomst. Pas op het moment dat een particuliere koper de woning wil overnemen raakt de corporatie het juridisch eigendom kwijt. De woningcorporatie heeft ook geen exploitatierisico meer. De exploitatie en de daarmee gepaard gaande risico’s worden namelijk door ons overgenomen. Wel blijft de corporatie zeggenschap houden over de woningen. Voor zowel het verkoopbeleid als het verhuurbeleid worden contractuele afspraken gemaakt. Zodoende houdt de corporatie grip op de woningen, ook doordat de corporatie de betreffende woningen blijft beheren. Als de corporatie de woningen zelf niet (meer) in beheer wil hebben, brengt RVG Woningen het beheer onder bij een andere woningcorporatie. Het sociaal beheer blijft dus gewaarborgd!

 

De werkwijze

 

De te verkopen woningen worden in samenspraak met de woningcorporatie getaxeerd door een NVM-makelaar. Deze taxatie maakt uiteindelijk onderdeel uit van de participatie-overeenkomst. Aan de hand van de taxatie en op basis van een eigen analyse van het bezit (locatie, bewoners, prijssegment etc.) maken wij een inschatting van de doorloopsnelheid en de verkoopopbrengsten. RVG Woningen overlegt vervolgens een tweetal gedetailleerde berekeningen die beide leiden tot de netto contante waarde (NCW) van de toekomstige opbrengsten. De NCW-uitkomst van de eerste berekening heeft betrekking op de situatie dat de corporatie zelf het verkoopproces ter hand zou nemen. De uitkomst van de tweede berekening betreft de NCW van de gegarandeerde opbrengsten als wij in het verkoopproces zouden participeren. Participatie door RVG Woningen leidt per definitie tot een hogere verkoopopbrengst voor de woningcorporatie. Om twee belangrijke redenen. Ten eerste zijn wij in staat de doorloopsnelheid te bevorderen. Neemt het gewoonlijk 10 tot 15 jaar in beslag voordat alle woningen op individuele basis zijn verkocht, wij garanderen een (gemiddelde) termijn van 5 jaar. Ten tweede beschikt RVG Woningen over een uitgebreid instrumentarium om waarde toe te voegen, op verschillende vlakken. Wij beschikken over mogelijkheden om bewoners eerder in staat te stellen om hun woning te kopen en wij zijn in staat om waarde toe te voegen die direct leidt tot hogere verkoopopbrengsten.

 

De toegevoegde waarde voor de woningcorporatie

 

De participatie-overeenkomst garandeert woningcorporaties de volgende voordelen:

  • snellere en dus hogere opbrengsten.
    Wij beloven dat niet alleen, het wordt ook contractueel gegarandeerd. De corporatie is dus verzekerd van hogere opbrengsten dan bij verkoop in eigen beheer. RVG Woningen draagt zelf het volledige economische risico. Tegenvallende verkopen vormen dus geen probleem voor de corporatie.
  • geen verkoopkosten.
    Alle kosten die gepaard gaan met de verkoop van de woningen komen voor rekening van RVG Woningen. Dit betekent niet dat de corporatie geen invloed heeft op het verkooptraject. De corporatie heeft de vrijheid om voorwaarden te benoemen waaronder de woningen verkocht worden. Dit betekent dat de door de woningcorporatie gehanteerde volkshuisvestelijke en/of beleidsmatige kaders gehandhaafd blijven.
  • geen of minder belasting van het eigen werkapparaat, naar de keuze van de corporatie.
    Het verkopen van (huur)woningen vereist specialistische kennis van zaken als ook een ingespeelde en ingerichte organisatie. En niet te vergeten de organisatiebrede cultuur die nodig is om optimale resultaten te bereiken.

Het financiële plaatje

 

Het overgrote deel van het gegarandeerde bedrag wordt door RVG Woningen betaald op het moment dat de participatie-overeekomst wordt gesloten. Het restant van het gegarandeerde bedrag wordt betaald volgens een overeengekomen betalingsschema. Dit schema kent een maximum van 4 vervolgbetalingen. Dit betalingsschema moet worden afgezet tegen de situatie dat de corporatie zelf de individuele verkoop ter hand zou nemen. Dan moet er rekening worden gehouden met een termijn van 10 tot 15 jaar voordat alle verkoopopbrengsten zijn ontvangen. Met alle economische risico’s van dien.

 

De overeenkomst


De participatie-overeenkomst is een notariële akte. Ook de betalingen vinden plaats via de notaris. Geïnteresseerde woningcorporaties kunnen bij ons een conceptovereenkomst opvragen.

 

Transparantie

 

Zowel in het voortraject als na het sluiten van de overeenkomst vormt transparantie één van de rode draden tussen de woningcorporatie en RVG Woningen. In het voortraject wordt er door een makelaar getaxeerd, welk rapport wordt besproken met de corporatie en het (uiteindelijke) rapport gaat onderdeel uitmaken van de participatie-overeenkomst. Ook de rekenmodellen en de te hanteren parameters zijn de resultaten van de besprekingen tussen RVG Woningen en de woningcorporaties. De meeste corporaties kiezen voor de variant met een winstdelingsregeling. Dit betekent dat na het sluiten van de overeenkomst de corporatie periodiek wordt geïnformeerd over de daadwerkelijk gerealiseerde opbrengsten.

Bezoekadres

Ratio 16
6921 RW Duiven

T 026 - 363 92 55